Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Podmienky účasti pre vzdelávacie programy:

 Chyžná, Recepčná/ý, - realizuje:                                    HR manažér v CR, Wellness & SPA manažér - realizuje:  
 AHR SK logo zakladne  zcrsr-white-bg

 Špecifiká výberu účastníkov

1. Pre výber účastníkov budú oslovené hotelové a reštauračné zariadenia:

-          vo všetkých 7 krajoch z pohľadu sídla zamestnávateľa (nie je zahrnutý Bratislavský samosprávny kraj), pričom kontroluje sa miesto trvalého bydliska účastníka vzdelávania (musí byť mimo Bratislavského kraja).

        !! BRATISLAVSKÝ KRAJ: v prípade ak má spoločnosť sídlo v Bratislavskom kraji, je možné prihlásiť sa LEN v prípade pokiaľ miesto výkonu práce zamestnanca NIE JE v Bratislavskom kraji a zároveň miesto bydliska zamestnanca (ktorý sa bude zúčastňovať školenia) NIE JE v Bratislavskom kraji, ale mimo.

2. Zamestnávatelia pôsobiaci v oblasti hotelových služieb budú môcť na základe výzvy AHRS nominovať svojich zamestnancov, ktorých majú záujem nechať preškoliť. 

-          Pre školenia v rámci VP Chyžná a Recepčná/ý, môže ísť o:

 • rôzne cieľové skupiny zamestnancov podľa pracovného zamerania s dôrazom na začínajúcich respektíve menej skúsených pracovníkov na daných pozíciách.

 • osoby bez relevantnej pracovnej skúsenosti a znalosti daného prostredia, alebo s nízkym vzdelaním/ nízkou kvalifikáciou resp. kvalifikáciou z nepríbuzných odborov.

-          Pre školenia v rámci VP HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér, vyberú zamestnávatelia tie osoby:

 • ktoré sa najskôr zúčastnia assessmentu/ hodnotenia úrovne kompetencií:a následne zamestnanci so záujmom o preškolenie sa zúčastnia školenia  vo vytvorených vzdelávacích programoch „HR manažér v CR“ a „Wellness & SPA manažér“

  • 30 zamestnancov z pozície Wellness & SPA manažér a 30 pre HR manager v CR + 30 ich nadriadených zamestnancov (zamestnanci aj ich nadriadení dostanú elektronický dotazník na vyplnenie) = 60 x 2. Svojou účasťou na hodnotení tak prispejú k tomu, aby sa získal prehľad o aktuálnom stave kompetenčných oblastí a následne tak správne nastavili ďalšie vzdelávanie.
  • Cieľová skupina zamestnancov, sú perspektívni zamestnanci v riadiacich pozíciách v oblasti služieb cestovného ruchu ako sú HR manažéri, Manažéri ubytovacích či stravovacích zariadení, Manažéri rekreačného strediska, Manažér kvality v cestovnom ruchu, Manažér pre nábor a výber zamestnancov, Manažér personálnej administratívy a podobné.
 • a následne zamestnanci so záujmom o preškolenie sa zúčastnia školenia vo vytvorených vzdelávacích programoch „HR manažér v CR“ a „Wellness & SPA manažér“

Jednotlivci zapojení do vzdelávania získajú aj potvrdenie nadobudnutej kvalifikácie a príslušných kompetencií akceptované všetkými členmi ZCR SR.

 Podmienky na realizáciu vzdelávania, refundácia stravného

-          Pre školenia v rámci vzdelávacích programov Chyžná a Recepčná/ý:

 • Pre účastníkov bude poskytnuté stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

 • S náhradou ubytovania sa nepočíta vzhľadom na predpoklad realizácie školení v oblastiach ľahko geograficky dostupných väčším skupinám záujemcov, ktoré zároveň budú spĺňať podmienku disponibility priestorov na uskutočnenie praktickej časti vzdelávania.

-          Pre školenia v rámci vzdelávacích programov HR manažér v CR a Wellness & SPA manažér:

 • Pre účastníkov vzdelávania bude poskytnuté stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a ubytovanie počas jednotlivých blokov prezenčného vzdelávania.

 • Účastníci VP absolvujú praktickú časť vzdelávania u svojho vysielajúceho zamestnávateľa, kde bude určená osoba zodpovedná za odborný dohľad nad priebehom a výstupmi praxe.

ZAPOJIŤ SA môžete vyplením dotazníka tu.