Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Programové vyhlásenie ZHR SR na roky 2014-2017

Programové vyhlásenie Zväzu hotelov a reštaurácií vychádza zo stanov zväzu a niekoľkých strategických dokumentov, ktoré boli spracované ako Priority zväzu a Banskobystrické memorandum. Vzhľadom na strednodobý charakter úloh, jednotlivé body nadväzujú na úlohy a aktivity z predchádzajúceho Programového vyhlásenia ZHR SR 2012 – 2014.

1. Základnou úlohou zväzu je posilňovať členskú základňu aktívnym náborom a neustále prehlbovať informovanosť členov poskytovaním kvalifikovaných a hodnotných informácií pre ich činnosť. Získavanie názorov a námetov pre ďalšiu činnosť zväzu.

Tento cieľ sa bude plniť najmä týmito aktivitami:

§ aktívnym náborom medzi ubytovacími a pohostinskými prevádzkami
§ poskytovaním a vylepšovaním informačného servisu na internetovej stránke zväzu prinášať členom informácie o aktuálnych otázkach v brandži na Slovenska a v zahraničí
§ tvorbou údajovej základne pomocou zozbieraných ekonomických údajov od členov zväzu a výberovými zisťovaniami prostredníctvom dotazníkových ankiet
§ poskytovaním aktuálnych informácií o možnostiach čerpania prostriedkov z európskych fondov, v prípade možnosti sa zapojiť do projektov na získanie týchto prostriedkov
§ spoluprácou s médiami a odbornými periodikami propagovať činnosť zväzu a jeho členov medzi odbornou verejnosťou, ale aj laickou verejnosťou
§ zaistiť partnerov, ktorí podporia svojou značkou i finančne ZHR SR
§ organizovať alebo podieľať sa na organizovaní odborných podujatí, ktoré spropagujú činnosť zväzu, jeho členov


2. Popularizovať zväz a jeho činnosť medzi podnikateľmi a posilniť jeho postavenie medzi hoteliermi, štátnou správou a samosprávou.

Cieľ sa bude napĺňať najmä týmito aktivitami:

§ spoluprácou pri tvorbe legislatívy upravujúcej podmienky podnikania v branži
§ presadzovaním oprávnených záujmov podnikateľov upevňovať značku ZHR SR
§ popularizovaním zväzovej súťaže Hotelier roka s patričným spoločenským rámcom
§ organizovaním podujatí a súťaží pre vybrané profesie
§ aktívnou účasťou na veľtrhoch a odborných výstavách
§ spoluprácou so ZCR SR, ZMOS a inými profesijnými alebo záujmovými združeniami
§ výmenou skúseností z hotelierstva a gastronómie neustále pôsobiť na tvorbu podmienok pre žiaduci rast kvality poskytovaných služieb
§ napĺňaním jarných a jesenných stretnutí hotelierov aktuálnym a zaujímavým odborným a spoločenským programom
§ aktívnou prácou v pracovných komisiách, ktoré zriaďuje MDVRR SR, SACR, ZCR SR, NR SR, regionálna štátna správa a samosprávy na všetkých úrovniach
§ aktívnou prezentáciou zväzu, jeho práce a výsledkov v rámci masmediálnej politiky ZHR SR

§ otvorením možnosti zavedením činnosti regionálnych sekcií zväzu
§ pokračovaním v spolupráci s dodávateľmi tovarov a služieb pre hotelierstvo a pohostinstvo formou programu Garantovaný dodávateľ
§ rastom kvality poskytovaných služieb aj prípravou podmienok na získanie oprávnenia na certifikovanie kategorizácie a klasifikácie ubytovacích zariadení Slovenska
§ aktivizáciou systému vzdelávania vychádzajúceho z potrieb súčasnej praxe, pričom v maximálnej možnej miere využívať skúsenosti zo zahraničia

3. Aktívne získavanie informácií o trendoch rozvoja hotelierstva, pohostinstva a cestovného ruchu

Cieľ sa bude napĺňať najmä týmito aktivitami:

§ členstvom v organizácii HOTREC pôsobiť na tvorbu európskej legislatívy pre hotelierstvo a pohostinské služby, získané poznatky prenášať do tvorby legislatívy SR
§ zapojením sa do jednotnej európskej kategorizácie a klasifikácie ubytovacích zariadení Hotel Stars Union
§ spoluprácou s AHR ČR, ale aj inými zahraničnými asociáciami v našej brandži
§ spoluprácou s profesijnými zväzmi a asociáciami v branži pôsobiacimi v SR
§ spolupracovať so ZCR SR a aj jeho prostredníctvom sa zúčastňovať tvorby legislatívnych predpisov

V Jasnej, 13.5.2014

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.