Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovy

ČLÁNOK 1.
Názov a sídlo


Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, ako nedeliteľná súčasť cestovného ruchu, je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou, odbornou organizáciou s pôsobnosťou v Slovenskej republike, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - Ružinov. Zväz vzniká na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2.
Cieľ a predmet činnosti


1. Cieľom zväzu je podporovať svojich členov v ich podnikateľskej činnosti, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, zastupovať ich záujmy, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a miestnej samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Na plnenie týchto cieľov môže zväz pre svojich členov vytvárať záväzné predpisy, vzorové odporúčania a uzatvárať dohody. Svojim členom poskytuje služby kolektívneho a individuálneho charakteru. Zväz najmä:
a) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre hotelierstvo a cestovný ruch;
b) podporuje dobré meno slovenského hotelierstva a cestovného ruchu, vypracúva zásady a odporúčania pre poskytovanie služieb s osobitným dôrazom na zachovanie tradičných hodnôt hotelierstva a gastronómie, vrátane ich upevňovania v povedomí ľudí, pre účely ktorých poskytuje právnu pomoc a poradenské služby;
c) zabezpečuje informovanosť svojich členov, sústreďuje a spracúva informácie o hotelierstve a cestovnom ruchu, podieľa sa na tvorbe databanky hotelierstva;
d) koordinuje záujmy svojich členov, zabezpečuje ich spoluprácu v obchodnej a propagačnej činnosti i v práci s verejnosťou;
e) zastupuje záujmy svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách hotelov, reštaurácií a cestovného ruchu, spolupracuje so zahraničnými zväzmi hotelov a reštaurácií;
spolupôsobí pri vytváraní vzdelávacích programov pre hotelierstvo a cestovný ruch, spolupracuje s odbornými školami a vzdelávacími inštitúciami, formuluje požiadavky na pripravenosť ich absolventov pre prax a spolupôsobí pri akreditácii odborných škôl a ďalších foriem celoživotného vzdelávania;
g) organizuje vzdelávacie programy pre pracovníkov v hotelierstve a cestovnom ruchu, organizuje zahraničné stáže a výmeny skúseností;
h) spolupracuje s výrobcami hotelových a reštauračných zariadení, dodávateľmi tovaru a služieb, so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a ďalšími odbornými, profesijnými a regionálnymi združeniami cestovného ruchu;
i) koordinuje a zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Združuje finančné prostriedky na propagáciu slovenského hotelierstva a gastronómie doma i v zahraničí;
j) zabezpečuje a spolupracuje pri vydávaní odbornej literatúry a časopisov;
rozvíja systémy rezervovania na úrovni republiky a regiónov, podporuje zapojenie svojich členov do medzinárodných sietí rezervovania;
2. Zväz nenahrádza riadiace štruktúry, ani nezasahuje do priamej činnosti svojich členov. Programové vyhlásenie prijíma Valné zhromaždenie.
3. Zväz je kolektívnym členom občianskych združení a komôr.
4. V rámci svojich možností charitou propaguje svoju činnosť.

ČLÁNOK 3.
Členstvo


1. Vo zväze sú možné tieto formy členstva :
a) riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami, či už s plnou alebo čiastočnou právnou subjektivitou, je členom každá samostatná organizačná jednotka tzv. kolektívne členstvo), ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v pohostinstve a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom; výhody spojené s riadnym členstvom právnickej osoby vo zväze môžu využívať všetci zamestnanci jej organizačných jednotiek.
b) pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so zväzom a jeho členmi. Pridruženým členom sa pre účely stanov rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, bola prijatá za člena zväzu a napĺňa jedno z kritérií:
- je dodávateľom tovarov a služieb smerujúcich vo významnej miere do oblasti cestovného ruchu, resp. svojim zameraním príp. pôsobením významne ovplyvňuje oblasť cestovného ruchu,
- získala podľa stanov štatút garantovaného dodávateľa. Štatút garantovaného dodávateľa schválený valným zhromaždením je neoddeliteľnou súčasťou stanov.
c) odborné školy a  vzdelávacie inštitúcie
d) nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena zväzu a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu
e) čestné členstvo sa môže udeliť osobe, ktorá má mimoriadne zásluhy o rozvoj zväzu alebo cestovného ruchu podľa osobitných kritérií schválených predstavenstvom zväzu.
2. V prípade, ak nespĺňa tieto požiadavky, resp. jeho predpoklady zaniknú (napr. nezávislá fyzická osoba sa stane štatutárnym zástupcom právnickej osoby, prípadne začne podnikať /SZČO/, alebo nezisková právnická osoba sa transformuje na podnikateľský subjekt) a člen bezodkladne svoje postavenie v rámci členskej základne neupraví, predstavenstvo zväzu jeho členstvo vo zväze pozastaví na dobu 1(jedného) roka. V prípade, ak ani počas tejto doby člen svoje postavenie v rámci členskej základne neupraví, jeho členstvo vo zväze zanikne rozhodnutím predstavenstva zväzu o zrušení členstva.

ČLÁNOK 4.
Vznik a zánik členstva


a) Členstvo vo zväze vzniká na základe podania písomnej prihlášky (ktorou udeľuje uchádzač zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov), jej schválenia v predstavenstve, zaplatenia zápisného a členského príspevku.
b) Členstvo nového člena vo zväze odporučí jeden člen predstavenstva, ktorý mu bude po dobu 12 mesiacov aj kontaktnou osobou. Pri prerokúvaní prijatia za riadneho člena môže byť kandidát na členstvo pozvaný na zasadnutie predstavenstva, ak sa nedohodne inak. Jeho prijatie schvaľuje predstavenstvo zväzu.
c) Členstvo vo zväze zaniká týmito spôsobmi :

 • vystúpením - člen písomne oznamuje predstavenstvu svoje vystúpenie zo zväzu,
 • zrušením - členstvo sa ruší vtedy, keď ani po písomnej výzve nedošlo k zaplateniu členského, alebo člen počas pozastavenia svojho členstva neupraví svoje postavenie v rámci členskej základne v súlade so stanovami zväzu. O zrušení členstva rozhoduje predstavenstvo zväzu. Rozhodnutie predstavenstva zväzu o zrušení členstva možno napadnúť do 15 dní odo dňa doručenia odvolaním adresovaným valnému zhromaždeniu prostredníctvom predstavenstva zväzu. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
 • vylúčením - člena možno vylúčiť vtedy, ak porušil stanovy, vnútorné normy alebo uznesenia valného zhromaždenia zväzu alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom vo zväze. O vylúčení rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, ktoré hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov.
 • zánikom - úmrtím člena - fyzickej osoby alebo zánikom člena - právnickej osoby.

d) zápisné a pomerná časť členského poplatku sa v prípade zániku členstva nevracia. Tým nie je dotknuté právo zväzu na vymoženie nezaplateného členského poplatku (zápisného, členského príspevku)

ČLÁNOK 5.
Práva a povinnosti členov


a) Člen má právo:

 • voliť a byť volený do orgánov zväzu (len riadny člen),
 • zúčastňovať sa práce v orgánoch zväzu, ak bol do nich zvolený,
 • zúčastňovať sa všetkých podujatí poriadaných zväzom voľne alebo za úhradu,
 • podávať podnety a návrhy orgánom zväzu,
 • požadovať zvolanie valného zhromaždenia zväzu podľa stanov (s výnimkou pridružených a čestných členov).
 • Uvádzať počas trvania členstva na svojich webových stránkach a ďalších propagačných materiáloch logo zväzu

b) Člen má povinnosť:

 • aktívne sa zúčastňovať práce v orgánoch zväzu, ak bol do nich zvolený, podobne aj na schôdzach a zasadaniach,
 • podávať správy o svojej práci v orgánoch a o úlohách, ktorými bol poverený,
 • zaplatiť členský príspevok najneskôr do posledného dňa prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, na základe predloženia členského listu,
 • riadiť sa stanovami zväzu a plniť rozhodnutia orgánov zväzu,
 • oznámiť zmenu pôsobenia a zmenu podmienok ovplyvňujúcich formy členstva,
 • bezodkladne oznamovať zväzu zmenu údajov obsiahnutých v členskom liste nevyhnutných na zápis do obchodného, prípadne živnostenského registra.
 • v prípade ukončenia členstva odstrániť nálepku zväzu zo vstupných dverí zariadenia, vrátiť certifikát o členstve, a zo svojich propagačných materiálov a webovej stránky odstrániť logo zväzu


ČLÁNOK 6.
Orgány zväzu


1. Orgánmi zväzu sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo zväzu,
c) dozorná rada,
d) generálny sekretár

2. Orgány zväzu rokujú podľa rokovacieho poriadku.
3. Dôsledkom zániku funkcie štatutárneho zástupcu člena je zánik funkcie člena voleného orgánu zväzu.


ČLÁNOK 7.
Valné zhromaždenie


a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu a tvoria ho všetci riadni členovia zväzu podľa článku 3 písm. a). Na valné zhromaždenie možno prizvať aj nečlenov, ak to vyžaduje predmet rokovania.
b) Valné zhromaždenie sa schádza jedenkrát do roka. Zvoláva ho prezident zväzu po prerokovaní v predstavenstve. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo predseda dozornej rady, prezident zväzu zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 45 dní od obdržania žiadosti. Prezident zväzu zvoláva náhradné valné zhromaždenie v  prípade, že riadne zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie sa koná najneskôr do 24 hodín od zistenia, že pôvodne zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. Riadne zvolané náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na prítomnosť riadnych členov, s výnimkou prijímania rozhodnutí o zmene stanov, ako aj o zániku zväzu.
c) Valné zhromaždenie:

 • schvaľuje stanovy zväzu, volebný a rokovací poriadok v prípadoch, ak nie je daná pôsobnosť iných orgánov zväzu,
 • volí a odvoláva 9 členov predstavenstva, ako aj 2 náhradníkov do predstavenstva, a 3 členov do dozornej rady, ako aj 1 náhradníka do dozornej rady,
 • rozhoduje o zámeroch a politike zväzu a schvaľuje ich v programovom vyhlásení,
 • schvaľuje rozpočet zväzu a jeho čerpanie, vrátane výšky zápisného, jednorázových a mimoriadnych členských príspevkov,
 • zriaďuje a zrušuje hospodárske subjekty zväzu,
 • schvaľuje správu o činnosti zväzu,
 • potvrdzuje členstvo zväzu v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu,
 • berie na vedomie zriadenie plateného výkonného sekretariátu zväzu, prípadne jeho činnosť zabezpečuje dodávateľským spôsobom,
 • rozhoduje o zániku zväzu a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zániku zväzu (likvidátora),
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam ostatných orgánov zväzu

ČLÁNOK 8.
Predstavenstvo zväzu


a) Predstavenstvo zväzu, ktoré má 9 členov, je najvyšším orgánom zväzu v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Tvoria ho prezident, 2 viceprezidenti a 6 členovia. 9 členov predstavenstva je volených valným zhromaždením na 3 roky. Predstavenstvo zväzu si volí tajnou voľbou prezidenta a dvoch viceprezidentov.
b) Pracovné porady predstavenstva zväzu sa konajú minimálne raz za dva mesiace. Rokovania predstavenstva riadi prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident.
c) Predstavenstvo zväzu najmä:

 • rozhoduje o zvolaní riadneho valného zhromaždenia,
 • vypracúva návrhy zamerania činnosti zväzu, návrhy rozpočtu a predkladá ich na rokovanie valného zhromaždenia,
 • zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia,
 • koná v mene zväzu a zastupuje zväz navonok,
 • schvaľuje členstvo zväzu v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu,
 • schvaľuje záväzky parafované prezidentom alebo generálnym sekretárom,
 • rozhoduje o členstve vo zväze, ako aj o prípadnom odpustení platenia zápisného v prípadoch hodných osobitného zreteľa,
 • zriaďuje kluby profesijných pracovníkov členských subjektov, menuje a odvoláva ich predsedov,
 • hospodári s majetkom zväzu,
 • rozhoduje medzi zasadnutiami valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady o zmenách rozpočtu, v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu,
 • rieši pracovno-právne vzťahy zamestnancov sekretariátu,
 • v prípade personálnych zmien v orgánoch zväzu doplní predstavenstvo a dozornú radu na potrebný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie následne predloží najbližšiemu valnému zhromaždeniu na schválenie,
 • schvaľuje udelenie čestného členstva
 • schvaľuje so súhlasom dozornej rady čerpanie prostriedkov zväzu v kalendárnom roku v prípade, ak nedošlo k schváleniu rozpočtu valným zhromaždením, a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium)
 • vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia hospodárskeho subjektu, rozhoduje o organizačných zmenách hospodárskych subjektov, vrátane zmien zakladateľských listín, menuje a odvoláva funkcionárov hospodárskych subjektov a schvaľuje, mení a vypovedá zmluvy o výkone funkcie
 • schvaľuje zmeny stanov a vnútrozväzových dokumentov v prípade
 • zmeny sídla zväzu (čl. 1),
 • zmeny členstva, ako aj podmienok jeho vzniku a zániku (čl. 3 a 4),
 • zmeny pôsobnosti zamestnancov sekretariátu zväzu (čl. 11)
 • schvaľuje výšku členského poplatku pozostávajúceho zo zápisného a členského príspevku.

d) V prípade, že člen predstavenstva sa písomne vzdá funkcie, výkon jeho funkcie skončí dňom, kedy jeho vzdanie sa funkcie prerokovalo predstavenstvo zväzu. V prípade zmeny (odvolanie, vzdanie sa a pod.) člena štatutárneho orgánu riadneho člena zväzu, ktorý bol do orgánov zväzu zvolený (čl. 6 ods. 3), sa členom voleného orgánu zväzu (predstavenstva zväzu) stáva automaticky náhradník s najvyšším počtom hlasov z ostatného valného zhromaždenia.
e) Predstavenstvo kooptuje po vzdaní sa funkcie člena predstavenstva nového člena predstavenstva z radov zvolených náhradníkov za predpokladu, že počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu stanoveného počtu členov predstavenstva. Najbližšie valné zhromaždenie potvrdí túto kooptáciu.

ČLÁNOK 9.
Prezident zväzu


a) Do pôsobnosti prezidenta zväzu, ktorý koná v mene predstavenstva, patrí:

 • zvolávať schôdze predstavenstva zväzu a riadiť ich priebeh,
 • riadiť a koordinovať činnosť predstavenstva zväzu vo vzťahu k valnému zhromaždeniu a koordinovať vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie valného zhromaždenia a predstavenstva,
 • v súlade s rozhodnutiami predstavenstva konať v mene zväzu a zastupovať zväz navonok,
 • vyžiadať si súhlas nadpolovičnej väčšiny členov (v prípade zasadnutia prítomných členov, per rollam všetkých členov predstavenstva) predstavenstva v prípade, že je potrebné rozhodnúť alebo konať v neodkladnej veci,
 • schvaľovať zápisy z valného zhromaždenia a schôdze predstavenstva zväzu,
 • za podmienok určených stanovami zväzu. zvolávať riadne, mimoriadne, a po prerokovaní v predstavenstve aj náhradné valné zhromaždenie.

b) Prezidenta zastupuje viceprezident.

ČLÁNOK 10.
Dozorná rada


a) Dozorná rada je kontrolným orgánom zväzu. Tvoria ju traja členovia, volení valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Dozorná rada si zvolí svojho predsedu. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda najmenej raz do roka.
Predseda riadi činnosť dozornej rady v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní predstavenstva s právom poradného hlasu.
b) Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
■ v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného využívania prostriedkov zväzu pri rešpektovaní zásad hospodárnosti,
■ predkladať správy a odporúčania valnému zhromaždeniu a predstavenstvu zväzu,
■ vykonávať previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov,
■ kontrolovať dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva zväzu,
■ spolurozhodovať s predstavenstvom zväzu tak o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu, ako aj v prípade zavedenia rozpočtového provizória
■ vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
c) Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach vyplývajúcich z ich funkcie, ktorých presadenie alebo využitie pre vlastné účely by mohlo spôsobiť škodu zväzu alebo jeho členom.
d) V prípade zmien týkajúcich sa členstva v dozornej rade platia ustanovenia čl. 8 písm. e) stanov zväzu.

ČLÁNOK 11.
Generálny sekretár zväzu


a) Na čele sekretariátu je generálny sekretár zväzu, ktorý je plateným funkcionárom. Táto funkcia sa obsadzuje výberovým konaním. Výsledok konania vyhlasuje prezident so súhlasom predstavenstva.
b) Zúčastňuje sa zasadnutí predstavenstva a valného zhromaždenia bez práva hlasovať. Tým nie je dotknuté právo riadneho člena zväzu vykonávajúceho funkciu generálneho sekretára. Je výkonným orgánom a hlavným organizátorom činnosti a života zväzu.
c) Predkladá predstavenstvu návrhy na prijímanie a uvoľňovanie zamestnancov sekretariátu zväzu, ktorých činnosť riadi.
d) generálny sekretár zabezpečuje administratívne práce, a riadi, resp. koordinuje ďalších odborných spolupracovníkov. Zodpovedá za vedenie evidencie členov a prehľadov o platení členských príspevkov, pripravuje materiály na rokovanie orgánov zväzu, vedie agendu hospodárenia činnosti zväzu, zodpovedá za finančné operácie, tvorbu a dodržiavanie rozpočtu, za archiváciu všetkých dokladov i za ďalšie úlohy v zmysle náplne práce.
e) Mzdové a pracovno-právne náležitosti zamestnancov sekretariátu zväzu schvaľuje predstavenstvo zväzu a potvrdzuje prezident.
f) Práce, resp. činnosti sekretariátu môžu zabezpečovať aj iné podnikateľské subjekty dodávateľským spôsobom.

ČLÁNOK 12.
Hospodárenie zväzu


a) Zväz je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením, resp. predstavenstvom zväzu a dozornou radou za podmienok určených stanovami (rozpočtové provizórium).
b) Zväz financuje svoju činnosť:

 • z riadnych a mimoriadnych členských príspevkov a zo zápisného,
 • z dobrovoľných príspevkov (darov),
 • z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu,
 • z úrokov,
 • z grantov a projektov,
 • z prostriedkov získaných činnosťou vykonávanou za účelom dosiahnutia stanovených cieľov
 • z dotácií
 • z prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov

c) Na plnenie menovitých úloh môže zväz získať prostriedky aj z verejných zdrojov.
d) Na osobitné ciele môže valné zhromaždenie schváliť mimoriadny príspevok.
e) Za dlhy zväzu členovia nezodpovedajú.

ČLÁNOK 13.
Záverečné ustanovenia


a) Stanovy zväzu je možné zmeniť okrem iného na základe návrhu členov zväzu. Zmeny schvaľuje

 • valné zhromaždenie v prípade, ak nie je stanovená pôsobnosť predstavenstva zväzu,
 • predstavenstvo zväzu v rámci svojej pôsobnosti.

Stanovy je oprávnené zmeniť predstavenstvo zväzu aj na základe zmeny právnych predpisov tak, aby stanovy neboli v rozpore s nimi.
b) Zväz môže zaniknúť:

 • dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
 • právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva,
 • zlúčením s iným občianskym združením (právne nástupníctvo).

c) Pri zrušení zväzu bez právneho nástupcu sa urobí majetkové vysporiadanie, pričom v prípade likvidačného zostatku tento zostatok po splnení zákonných a zmluvných povinností rozdelí alikvotným dielom medzi členskú základňu.
d) Stanovy schválilo valné zhromaždenie Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky dňa 2.júna 2010 v Senci. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.


Znenie stanov, rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, rokovacieho poriadku predstavenstva a volebného poriadku pre voľby do orgánov zväzu (vnútrozväzové dokumenty) je upravené na základe zmien schválených valným zhromaždením zväzu dňa 12. mája 2015. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa menia stanovy registrované na MV SR dňa 12.06.2014 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-8268-7.

Bratislava máj 2015

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.