Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hlavná kategória

Zistenie nevyhovujúceho výrobku!

Dôležité upozornenie!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil na svojej webovej stránke oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku!

Patrik Bočkay pre HN o hľadaní pracovníkov v sektore

Prezident Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Patrik Bočkay pre HN o hľadaní pracovníkov v sektore

Sadzobník členských poplatkov ZHR SR platný od 1.1.2015

Forma členstva:

 

trieda

fixná zložka

variabilná zložka*

zápisné**

Hotel / penzión/ motel/ botel/hotel garni

*

140,00 €

2,00 €

83,00 €

**

140,00 €

2,00 €

83,00 €

***

140,00 €

3,50 €

83,00 €

****

140,00 €

4,50 €

83,00 €

*****

140,00 €

5,50 €

83,00 €

*uvedená suma je za 1 izbu; **zápisné je jednorazový poplatok účtovaný pri vstupe do zväzu; Pri podaní členskej prihlášky v priebehu roka sa variabilná a fixná zložka vypočítajú alikvotnou čiastkou zostávajúcich mesiacov do konca kalendárneho roka. 

Kolektívny člen (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou)***:

Do 500 izieb:

1. zariadenie

140,00 €

podľa príslušnej triedy

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

podľa príslušnej triedy

0,00 €

501-1000 izieb

1. zariadenie

140,00 €

zľava 20% z cenníka tried

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

0,00 €

1001 a viac izieb

1. zariadenie

140,00 €

zľava 40% z cenníka tried

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

0,00 €

*** Kolektívnym členom sa rozumie dve a viac zariadení so spoločnou účtovnou jednotkou. Kolektívnemu členovi je fixná zložka účtovaná za účtovnú jednotku, teda len raz. Variabilná zložka je účtovaná za každé zariadenie podľa počtu izieb a triedy príslušného zariadenia. Zľava pri vyššom počte izieb kolektívneho člena sa vzťahuje na variabilnú zložku a je uplatnená z celkovej variabilnej zložky kolektívneho člena. Pri podaní členskej prihlášky v priebehu roka sa variabilná a fixná zložka vypočítajú alikvotnou čiastkou zostávajúcich mesiacov do konca kalendárneho roka.

Reštaurácie

do 100 miest

140,00 €

1,00 €

83,00 €

nad 100 miest

140,00 €

0,50 €

83,00 €

Kolektívny člen- reštaurácia (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou)**:

do 500 miest na sedenie:

1. zariadenie

140,00 €

podľa počtu miest- viď. vyššie

83,00 €

2. a ďalšie zar.

0,00 €

zľava 20% na miesto- viď. vyššie

0,00 €

nad 500 miest na sedenie:

1. zariadenie

140,00 €

podľa počtu miest- viď. vyššie

83,00 €

2. a ďalšie zar.

0,00 €

zľava 40% na miesto- viď. vyššie

0,00 €

Cateringové spol.

x

200,00 €

x

83,00 €

** Kolektívnym členom sa rozumie dve a viac zariadení so spoločnou účtovnou jednotkou. Kolektívnemu členovi je fixná zložka účtovaná za účtovnú jednotku, teda len raz.

Školy

150,00 €

0,00 €

83,00 €

Fyzické osoby 

50,00 €

0,00 €

83,00 €

Garantovaný dodávateľ*

830,00 €

0,00 €

83,00 €

Pridružený člen**

ostáva zachovaný doterajší ročný poplatok 415,00 €

*pri vstupe po 30.6. je členský poplatok pre nového člena 415,00€

**do programu Pridružený člen už nie je možné vstúpiť. 

Všetky ceny sú konečné a uvedené v EUR.  Nie sme platcom DPH.

Orgány zväzu

/ organy zvazu /

Stanovy

ČLÁNOK 1.

Základné ustanovenia


 1. Zväz  hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky založenou v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zväz“).
 2. Sídlom Zväzu je Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - Ružinov.
 3. Zväz združuje fyzické alebo právnické osoby (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami je každá organizačná jednotka samostatným členom, tzv. kolektívne členstvo), ktoré pôsobia v hotelierstve alebo v gastronómii na území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 2.

Základné princípy


 1. Cieľom zväzu je podporovať  členov v ich podnikateľskej činnosti, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, zastupovať ich záujmy, formovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve v oblasti slovenského hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu. Na plnenie týchto cieľov môže Zväz pre svojich členov vytvárať vzorové odporúčania a uzatvárať dohody.
 2. Zväz najmä:

a) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a miestnym orgánom štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;

b) podporuje dobré meno slovenského hotelierstva a gastronómie, vypracúva zásady a odporúčania pre poskytovanie služieb s osobitným dôrazom na zachovanie tradičných hodnôt hotelierstva a gastronómie, vrátane ich upevňovania v povedomí  ľudí. Pre dosiahnutie týchto účelov poskytuje svojim členom odbornú pomoc a poradenské služby;

c) zabezpečuje informovanosť svojich členov tým, že sústreďuje a spracúva informácie o hotelierstve, gastronómii a cestovnom  ruchu;

d) koordinuje záujmy svojich členov, podporuje ich spoluprácu v obchodnej a propagačnej činnosti a sprostredkuje komunikáciu s verejnosťou;

e) zastupuje záujmy svojich členov v medzinárodných  mimovládnych  organizáciách hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje so zahraničnými zväzmi hotelov a reštaurácií;

f) spolupôsobí pri vytváraní vzdelávacích programov pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje s odbornými školami a vzdelávacími inštitúciami, formuluje požiadavky na pripravenosť ich absolventov pre prax a spolupôsobí pri akreditácii odborných škôl a ďalších  foriem celoživotného vzdelávania;

g) organizuje vzdelávacie programy pre pracovníkov v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu, organizuje zahraničné stáže a výmenné programy;

h) spolupracuje s dodávateľmi tovarov a služieb pre hotelové a reštauračné zariadenia a s inými odbornými združeniami pôsobiacimi v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;

i) koordinuje a zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie;

j) združuje  finančné  prostriedky  za účelom  propagácie    slovenského  hotelierstva a gastronómie doma i v zahraničí;

k) poskytuje pomoc a poradenstvo pri vydávaní odbornej literatúry a časopisov z oblasti hotelierstva a gastronómie;

l) vytvára predpoklady pre plnenie cieľov štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu;

m) spolupodieľa sa na zefektívňovaní štátnej politiky v prospech členov Zväzu

3. Zväz nenahrádza riadiace štruktúry, ani nezasahuje do priamej činnosti svojich členov. 

4. Zväz je kolektívnym členom občianskych združení a komôr.

ČLÁNOK 3.
Členstvo


 1. Vo Zväze sú možné tieto formy členstva :

a) riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami, či už s plnou alebo čiastočnou právnou subjektivitou, je členom každá samostatná organizačná jednotka tzv. kolektívne členstvo), ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v gastronómii, a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom, splnomocneným zástupcom alebo osobou poverenou v členskom liste;

b) odborné školy a  vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v oblasti hotelierstva, gastronómie, resp. cestovného ruchu;

c) garantovaný dodávateľ v zmysle príslušnej Smernice;

d) čestné členstvo vo Zväze možno udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj Zväzu;

e) nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena zväzu a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

ČLÁNOK 4.
Vznik a zánik členstva


 1. Členstvo vo Zväze podľa Článku III. ods. 1 písm. a) – c) vzniká na základe podania písomnej prihlášky kandidátom o členstvo, jej schválením v Prezídiu, a zaplatením členského príspevku podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.
 2. Prijatie nového člena vo Zväze schvaľuje Prezídium Zväzu na svojom najbližšom zasadnutí, a za týmto účelom môže byť príslušný kandidát pozvaný k prerokovaniu svojej prihlášky.
 3. Členstvo vo Zväze zaniká nasledovnými spôsobmi:

a) vystúpením – dňom oznámenia Prezídiu o jeho vystúpení;

b) zrušením - členstvo sa ruší vtedy, keď ani po písomnej výzve a poskytnutí dodatočnej 15-dňovej lehoty nedošlo k zaplateniu členského príspevku. O zrušení členstva rozhoduje Prezídium Zväzu dvojtretinovou väčšinou prítomných.

c) vylúčením - člena možno vylúčiť vtedy, ak zásadným spôsobom porušil Stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Zväzu alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom vo Zväze. O vylúčení rozhoduje Prezídium zväzu dvojtretinovou väčšinou prítomných.

d) zánikom právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby, ktorá je členom Zväzu.

4. Vyplatené členské poplatky alebo ich pomerné časti sa zánikom členstva vo Zväze nevracajú. Tým nie je dotknuté právo Zväzu na vymoženie nezaplateného členského poplatku.

5. Zoznam všetkých členov Zväzu vedie Generálny manažér.

6. Členovia Zväzu môžu byť na základe rozhodnutia Prezídia vymenovaný do pracovných skupín.

ČLÁNOK 5.
Práva a povinnosti členov


 1. Člen Zväzu má nasledovné práva:

a) voliť a byť volený do orgánov Zväzu, pričom toto právo prislúcha výlučne riadnemu členovi Zväzu;

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Zväzu, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný;

c) byť informovaný o činnosti Zväzu;

d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktorých organizátorom je Zväz (bezodplatne alebo po uhradení Zväzom stanoveného vstupného poplatku);

e) predkladať ktorémukoľvek orgánu Zväzu návrhy, podnety a sťažnosti k ich činnosti;

f) požadovať spolu s ostatnými riadnymi členmi zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia Zväzu v súlade s Článkom VII. ods. 3, pričom toto právo prislúcha len riadnym členom Zväzu;

g) počas trvania členstva vo Zväze uvádzať na svojich webových stránkach a ďalších propagačných materiáloch logo Zväzu.

 1. Člen Zväzu má nasledovné povinnosti:

a) aktívne sa zúčastňovať činností v orgánoch Zväzu, do ktorých bol zvolený, príp. vymenovaný a na ktoré bol riadne pozvaný;

b) plniť prevzaté úlohy, niesť za ne zodpovednosť a podávať správy o ich výsledkoch kompetentnému orgánu Zväzu;

c) zaplatiť Zväzu členský príspevok riadne a včas v súlade s vystavenou faktúrou. Členský príspevok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na bankový účet Zväzu;

d) dodržiavať stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Zväzu;

e) nahlásiť zmeny údajov uvedených v prihláške za člena Zväzu, prípadne v členskom liste;

f) v prípade zániku členstva vo Zväze vrátiť Zväzu certifikát o členstve a odstrániť zo všetkých propagačných materiálov, budov a z webovej stránky logo Zväzu.

ČLÁNOK 6.
Orgány zväzu


 1. Orgánmi Zväzu sú:

a) Valné zhromaždenie;

b) Prezídium;

c) Prezident;

d) Generálny manažér;

e) Dozorná rada

2. Orgány Zväzu rokujú podľa Rokovacieho poriadku.

3. Dôsledkom zániku funkcie zástupcu člena môže byť zánik funkcie člena  voleného orgánu Zväzu, o čom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídium.

ČLÁNOK 7.
Valné zhromaždenie


 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu a  tvoria ho všetci riadni členovia Zväzu (Článok 3 ods. 1 písm. a)).  Na Valné zhromaždenie možno prizvať aj členov Zväzu podľa Článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi Zväzu, ak  to vyžaduje predmet rokovania, a to na základe rozhodnutia Prezídia.
 2. Riadne Valné zhromaždenie zasadá 2-krát ročne. Zvoláva ho Prezident Zväzu po schválení v Prezídiu.
 3. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo Predseda  dozornej rady v rámci výkonu kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách alebo dvojtretinová väčšina členov Prezídia, Prezident zväzu zvolá Mimoriadne  valné zhromaždenie tak, aby sa konalo  najskôr v 10-ty a najneskôr v 30-ty deň od obdržania žiadosti.
 4. Riadne a Mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov Zväzu.
 5. Prezident zväzu zvoláva  Náhradné valné zhromaždenie v  prípade, že  Valné zhromaždenie zvolané podľa ods. 1 až 3 tohto Článku nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie sa koná  najneskôr do 24 hodín od zistenia, že pôvodne zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov Zväzu; to neplatí v prípade prijímania rozhodnutí o zmene Stanov a o zániku Zväzu.
 6. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje stanovy Zväzu, Volebný  a Rokovací  poriadok a ich zmeny;

b) volí a odvoláva 9 členov Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov;

c) volí náhradníkov do Prezídia podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov;

d) volí a odvoláva 3 členov do Dozornej  rady na funkčné obdobie 3 rokov;

e) volí náhradníkov podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov;

f) rozhoduje o zámeroch a politike Zväzu a schvaľuje ich v programovom vyhlásení;

g) schvaľuje rozpočet Zväzu a jeho čerpanie, vrátane výšky príspevkov;

h) zriaďuje a zrušuje hospodárske subjekty zväzu;

i) schvaľuje správu o činnosti Zväzu;

j) schvaľuje vznik a zánik členstva Zväzu v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu;

k) rozhoduje o zlúčení Zväzu s inou organizáciou v oblasti cestovného ruchu a o zániku Zvä

l) v prípade rozhodnutia o zániku Zväzu určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie (likvidátora).

ČLÁNOK 8.
Prezídium zväzu


 1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom Zväzu.
 2. Členmi Prezídia sú Prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a ďalší 6 členovia Prezídia.
 3. Členovia Prezídia zvolení v súlade s Článkom VII. ods. 6 písm. b) si na prvom zasadnutí tajnou voľbou nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zvolia Prezidenta a dvoch viceprezidentov. V prípade ich nezvolenia, sa voľba opakuje na najbližšom zasadnutí Prezídia zväzu.
 4. V prípade, ak sa Prezident, 1. viceprezident alebo 2. viceprezident písomne vzdá výkonu svojej funkcie, čoho dôsledkom je aj zánik jeho členstva vo volenom orgáne, doplní Prezídium zvyšných členov z náhradníkov a následne zvolí nového Prezidenta,  1. viceprezidenta alebo 2. viceprezidenta spôsobom stanoveným v ods. 3 tohto Článku ich nástupcov;
 5. Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov.
 6. Pracovné porady Prezídia sa konajú minimálne raz za 2 mesiace. Rokovania Prezídia riadi Prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, prípadne ním poverený člen Prezídia.
 7. Prezídium Zväzu najmä:

a) schvaľuje miesto a čas konania Riadneho valného zhromaždenia;

b) vypracúva návrhy zamerania činnosti Zväzu, návrh rozpočtu a predkladá ich na rokovanie Valnému  zhromaždeniu;

c) zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia;

d) schvaľuje všetky právne úkony predložené Prezidentom alebo Generálnym manažérom;

e) rozhoduje o členstve vo Zväze;

f) rozhoduje o zániku funkcie člena vo volenom orgáne Zväzu v dôsledku zániku funkcie zástupcu Člena v zmysle Článku VI. Ods. 3 Stanov, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov;

g) uskutočňuje výberové konanie na funkciu Generálneho manažéra zväzu, ktorého má tiež oprávnenie odvolať dvojtretinovou väčšinou všetkých členov;

h) prideľuje úlohy Generálnemu manažérovi v súlade s uzneseniami prijatými orgánmi Zväzu a za účelom plnenia úloh Zväzu;

i) iniciuje zakladanie pracovných skupín, menuje a odvoláva ich predsedov;

j) hospodári s majetkom Zväzu;

k) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením;

l) vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom Zväzu;

m) v prípade personálnych zmien v Prezídiu týkajúcich sa súčasne menej ako polovice volených členov, doplní Prezídium na požadovaný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí za dočasného člena Prezídia  ktoréhokoľvek riadneho člena Zväzu, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Prezídiu týka súčasne viac ako polovice volených členov uskutoční sa nová voľba členov Prezídia Valným zhromaždením v súlade s Článkom VII. ods. 6 Stanov.

n) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu Zväzu v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6, písm. e) Stanov, a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);

8. V prípade, že sa  člen Prezídia písomne vzdá svojej funkcie, výkon jeho funkcie zaniká dňom prerokovania vzdania sa jeho funkcie na najbližšom zasadnutí Prezídia.

9. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia hospodárskeho subjektu, rozhoduje o organizačných zmenách hospodárskych subjektov, vrátane zmien zakladateľských listín, menuje a odvoláva funkcionárov hospodárskych subjektov a schvaľuje, mení a vypovedá zmluvy o výkone funkcie.

ČLÁNOK 9.
Prezident zväzu


 1. Prezident Zväzu koná v mene Zväzu a zastupuje ho navonok. Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje 1. viceprezident, a v prípade jeho neprítomnosti 2. viceprezident, prípadne ním poverený člen Prezídia.
 2. Do pôsobnosti Prezidenta Zväzu patrí:

a) zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia;

b) predkladá správy a koordinuje prípravu materiálov potrebných pre činnosť a zasadnutia ostatných orgánov Zväzu;

c) koordinuje činnosť členov Prezídia;

d) je zodpovedný za plnenie programových cieľov Zväzu;

e) koná a podpisuje všetky právne úkony Zväzu po ich predchádzajúcom schválení v Prezídiu, a to takým spôsobom, že k názvu Zväzu uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis;

f) v prípade, že je potrebné rozhodnúť alebo konať v neodkladnej veci, je oprávnený vyžiadať si vopred per rollam súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Prezídia;

g) schvaľť zápisy z Valného zhromaždenia a zasadnutia Prezídia;

h) za podmienok určených Stanovami zvolávať Riadne, Mimoriadne a Náhradné valné zhromaždenie.

ČLÁNOK 10.
Dozorná rada


 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvoria ju 3 členovia, volení  Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov.
 2. Členovia Dozornej rady zvolení v súlade s Článkom VII. ods. 6) písm. c) Stanov si na prvom zasadnutí tajnou voľbou nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zvolia Predsedu.
 3. V prípade, ak sa Predseda písomne vzdá výkonu svojej funkcie, čoho dôsledkom je aj zánik jeho členstva vo volenom orgáne, doplní Dozorná rada chýbajúceho člena z náhradníkov a následne zvolí nového Predsedu spôsobom stanoveným v ods. 2 tohto Článku;
 4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jej členov.
 5. Rokovania Dozornej rady riadi Predseda. Zasadnutia Dozornej rady zvoláva najmenej raz ročne.
 6. Predseda riadi činnosť Dozornej rady v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, ktorému  zodpovedá za svoju činnosť. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní Prezídia s právom poradného hlasu.
 7. Predseda  je oprávnený v rámci výkonu  kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách dať po predchádzajúcom schválení v Dozornej rade podnet na zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s Článkom VII. ods. 3 Stanov.
 8. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:

a) v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného využívania prostriedkov Zväzu pri rešpektovaní zásad hospodárnosti;

b) predkladať správy a odporúčania Valnému zhromaždeniu a Prezídiu;

c) vykonávať previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov;

d) kontrolovať dodržiavanie Stanov, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Prezídia;

e) v prípade personálnych zmien v Dozornej rade týkajúcich sa súčasne menej ako polovice volených členov, doplní Dozornú radu na požadovaný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí za dočasného člena Dozornej rady  ktoréhokoľvek riadneho člena Zväzu, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Dozornej rade týka súčasne viac ako polovice volených členov uskutoční sa nová voľba členov Dozornej rady Valným zhromaždením v súlade s Článkom VII. ods. 6 Stanov;

f) vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovaťápravu zistených nedostatkov;

g) spolurozhodovať s Prezídiom tak o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením, ako aj v prípade čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Zväzu v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6 Stanov písm. e), a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);

10. Členovia Dozornej rady sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie.

11. V prípade personálnych zmien týkajúcich sa členstva v Dozornej rade platia ustanovenia čl. VIII ods. 7 písm. m)  Stanov primerane.

ČLÁNOK 11.
Generálny manažér zväzu


 1. Výkonným orgánom Zväzu je Generálny manažér, ktorý je plateným funkcionárom. Výšku odmeny Generálneho manažéra schvaľuje Prezídium.
 2. Funkcia Generálneho manažéra je obsadzovaná výberovým konaním, ktoré uskutočňuje Prezídium zväzu. Výsledok konania vyhlasuje Prezident.
 3. Generálneho manažéra odvoláva Prezídium dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.
 4. Generálny manažér najmä:

a) zúčastňuje sa zasadnutí Prezídia, Dozornej rady a Valného zhromaždenia bez práva hlasovať. Tým však nie je dotknuté právo hlasovať ako riadny člen Zväzu vykonávajúci funkciu Generálneho manažéra;

b) predkladá Prezídiu návrhy na personálne zmeny týkajúce sa zamestnancov Zväzu, ktorých činnosť riadi;

c) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu pridelí Prezídium v súlade s Článkom VIII., ods. 7, písm. h);

d) zabezpečuje administratívne práce Zväzu a riadi ostatných zamestnancov Zväzu;

e) zodpovedá za vedenie evidencie členov Zväzu a prehľadov o platení členských príspevkov;

f) pripravuje materiály na rokovanie orgánov Zväzu, vedie agendu hospodárenia Zväzu, zodpovedá za finančné operácie, tvorbu a dodržiavanie rozpočtu, za archiváciu všetkých dokladov i za ďalšie úlohy v zmysle náplne práce.

5. Generálny manažér je oprávnený zabezpečovať plnenie svojich úloh aj prostredníctvom tretích osôb, a to na základe platne uzatvorených zmlúv na výkon konkrétnej činnosti, po ich predchádzajúcom schválení Prezídiom. 

ČLÁNOK 12.
Hospodárenie zväzu


 1. Zväz je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu riadne schváleným Valným zhromaždením, resp. Prezídiom a Dozornou radou za podmienok určených Stanovami (tzv. rozpočtové provizórium).
 2. Príjmami Zväzu sú najmä:

a) príjmy z riadnych členských príspevkov a mimoriadnych členských príspevkov schválených Valným zhromaždením za účelom plnenia  osobitných cieľov Zväzu;

b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení;

c) príjmy z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu;

d) príjmy z úrokov;

e) príjmy z grantov, projektov a dotácií;

f) príjmy získané činnosťou vykonávanou za účelom dosiahnutia stanovených cieľov Zväzu;

g) z príjmov z prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov.

3. Na plnenie jednotlivých úloh je Zväz oprávnený získať prostriedky aj z verejných zdrojov.

4. Výdavky Zväzu tvoria všetky náklady spojené s jeho činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Všetky orgány Zväzu sú povinné dbať, aby bol jeho majetok využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami. Dar poskytnutý Zväzu na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu, príp. jeho právneho nástupcu.

6. Zväz zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom; Členovia Zväzu za záväzky Zväzu ani nezodpovedajú, ani neručia.

7. Valné zhromaždenie v prípade zániku Zväzu s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie sa rozdelí rovným dielom medzi členov Zväzu.

ČLÁNOK 13.
Záverečné ustanovenia


 1. Orgán Zväzu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto Stanovy nestanovujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta, resp. v prípade Dozornej rady Predsedu.
 2. Z rokovania každého orgánu Zväzu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje Prezident alebo Predseda Dozornej rady a zapisovateľ.
 3. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. V prípade rozporu niektorých ustanovení stanov s platnými právnymi predpismi, stratia tieto ustanovenia účinnosť a budú nahradené ustanoveniami zákonnými. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Zväz môže zaniknúť:

a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia;

b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva;

c) zlúčením s iným občianskym združením (právne nástupníctvo).

5. Stanovy schválilo Valné zhromaždenie Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky dňa 16. mája, 2017 v Žiline. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť. 


Znenie stanov, rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, rokovacieho poriadku prezídia a volebného poriadku pre voľby do orgánov zväzu (vnútrozväzové dokumenty) je upravené na základe zmien schválených valným zhromaždením zväzu dňa 16.5.2017. Nadobudnutím účinností týchto stanov sa rušia stanovy vzaté MV SR na vedomie dňa 17.6.2015 pod č. VVS/1-900/90-8268-8.

Bratislava máj 2017

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.