Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Organizácie kolektívnej správy

Organizácie kolektívnej správy sú právnické osoby, založené na nepodnikateľský účel, vykonávajúce kolektívnu správu bez nároku na zisk. Za správu práv môžu požadovať len náhradu účelne vynaložených nákladov. Čo to však reálne znamená pre hoteliéra či reštauratéra a prečo by mal o týchto organizáciách vedieť?

Organizácia kolektívnej správy spravuje autorské práva a práva súvisiace s autorským právom na základe „splnomocnenia“ od autorov, výkonných umelcov a iných nositeľov práv k predmetom ochrany podľa autorského zákona. Ide o zastupovanie nositeľov práv vo svojom mene a na ich účet.

Kolektívnu správu práv môže v Slovenskej republike vykonávať len právnická osoba, ktorej bolo na túto činnosť udelené oprávnenie Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zároveň vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy.

Pri výkone kolektívnej správy je organizácia kolektívnej správy povinná plniť povinnosti vyplývajúce z autorského zákona, predovšetkým zastupovať nositeľov práv v dohodnutom rozsahu a za rovnakých podmienok, uzatvárať s používateľmi zmluvy, ktorými udeľuje súhlas na použitie predmetov ochrany a zmluvy, s ktorými dohodne odmenu za ich použitie. Okrem toho je organizácia kolektívnej správy povinná vyberať v súlade s autorským zákonom a zmluvami o zastupovaní nositeľov práv pre nositeľov práv odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného obohatenia.

Zľavy pre členov ZHR SR

Prvou podmienkou pre poskytnutie zľavy organizáciami SOZA a SLOVGRAM členom ZHR SR  je splnenie si povinnosti vyplývajúcej členom z článku 5. písm. b) platných stanov, a to povinnosť zaplatiť členský príspevok najneskôr do posledného dňa prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka.

SLOVGRAM poskytne zľavu 35% z vyčíslených odmien členom ZHR SR, ktorí rešpektujú Sadzobník SLOVGRAM, uzatvoria so SLOVGRAM zmluvu, predmetom ktorej bude vysporiadanie oprávnených nárokov výkonných umelcov a výrobcov záznamov a rozmnoženín za používanie reprodukovanej hudby prostredníctvom technického zariadenia a zároveň v termíne do 30.6. kalendárneho roka predložia SLOVGRAM úplné a pravdivé údaje o vyťaženosti prevádzok (hotely, ubytovacie zariadenia).

Kolektívna licenčná zmluva so SOZA prináša členom zväzu zľavu vo výške 40% zo sadzobníka za používanie technických zariadení. Táto zľava je poskytnutá len tým členom zväzu, ktorí splnomocnili ZHR SR prostredníctvom Príkaznej zmluvy.

V dohode o podmienkach medzi Zväzom hotelov a reštaurácii SR a SOZA preberá zväz na seba zodpovednosť  za povinnosti svojich členov vo vzťahu k SOZA. Toto je podmienkou na pridelenie zľavy.

V praxi to znamená uzatvorenie dohody medzi členom a ZHR SR o zastupovaní nášho člena voči SOZA tzn. uzatvorenie Príkaznej zmluvy. V rámci tejto dohody členovia zväzu , ktorí podpíšu dohodu so zväzom a vyplnia potrebné údaje o počte technických zariadení vo svojom podniku zaplatia príslušnú čiastku na účet zväzu. Zväz na základe dohody so SOZA vysporiada za všetkých zastupovaných členov autorské odmeny pre autorov, zastrešených v SOZA.

Zväz preberá okrem iného na seba aj garanciu správnosti údajov, ktoré nám jednotliví členovia v termíne predložia.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.