Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov po novom - Pozor! Už 25.5.2018

Od 25. mája 2018 bude ochrana osobných údajov podliehať Nariadeniu (v skratke GDPR), ktoré sa dotkne prakticky takmer všetkých podnikateľov.

Na Slovensku je to zákon č. 18/2018 Z.z. 

Týka sa to aj Vás?

Nariadenie sa dotýka všetkých subjektov, ktoré pracujú s osobnými údajmi. Hotely, reštaurácie a obdobné zariadenia pracujú s údajmi klientov a zamestnancov (meno, adresa, emailová adresa, kamerové záznamy, IP adresa a ďalšie), ktoré sú osobnými údajmi. Po novom bude zaobchádzanie s nimi prísne regulované a GDPR prináša množstvo noviniek, ktoré sa dotknú i Vás.

Čo je nové?

Nariadenie GDPR je najkomplexnejšou úpravou a reguláciou práce s osobnými údajmi. Zavádza množstvo nových kategórií a pojmov a okrem údajov, ktoré sú tradične chápané ako osobné údaje (meno, adresa...), sem budú patriť i údaje technického charakteru (IP adresa alebo cookies), ale aj údaje hodné zvláštneho zreteľa (pôvod, politické názory, náboženské a iné vyznanie, zdravotné údaje, biometrické údaje a pod.)

GDPR vo všeobecnosti reguluje zaobchádzanie s informáciami, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu. Stanovuje povinnosti pre správcov aj spracovateľov údajov (teda i hotely, reštaurácie, bary a pod.). Definuje tiež za akých podmienok môžu byť tieto údaje spracúvané, prináša množstvo pravidiel a dotknutým osobám (subjektom, ku ktorým dotknuté údaje patria) množstvo práv.

Sankcie

Sankcie za nedodržanie nariadenia môžu byť podľa charakteru a závažnosti porušenia až 4% z celkového obratu alebo až 20 miliónov EUR.

Berte GDPR vážne a začnite sa pripravovať.

Čo by ste mali urobiť?

Podmienky GDPR môžu byť pre niektoré subjekty pomerne náročné. Je potrebné podniknúť opatrenia organizačného, procesného, ale aj technického charakteru – úprava alebo vypracovanie vnútorných predpisov či práca s informačnými technológiami a systémami.

Zväz hotelov a reštaurácií SR chce využiť možnosť vypracovať tzv. kódex, ktorého obsahom majú byť štandardy spracovania osobných údajov pri rôznych činnostiach nakladania s týmito údajmi v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Obsahom tohto kódexu budú aj vzorové formuláre a dokumenty pre spracovanie vo Vašich prevádzkach. Zároveň s prípravou kódexu budeme zabezpečovať odborné semináre ešte pred účinnosťou nového zákona k GDPR, tj. ochrane osobných údajov.

Prehľadnú a užitočnú informáciu o GDPR nájdete aj na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_sk.htm

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.