Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktivity a rokovania predstaviteľov ZHR SR

Rokovanie s IFC Media a LITA, príprava novely Autorského zákona a mimoriadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady

27.11.2017- IFC Media - rokovanie o oprávnenosti požiadavky a obsahu predkladaných zmlúv

za ZHR SR: Marek Harbuľák

Stretnutie sa konalo po konzultácií s právnym poradcom zväzu na úrovni generálneho manažéra zväzu M. Harbuľáka a obchodného riaditeľa IFC Media Jozefa Pipeka.

Na stretnutí generálny manažér prezentoval názor zväzu, že obsah zmlúv, ktoré predkladá IFC Média je nesprávny (zabezpečovanie retransmisie), čo bolo podložené aj vyjadrením Ministerstva kultúry  SR. V zmysle tohto vyjadrenia v ubytovacích zariadeniach ide o verejný prenos, nie retransmisiu. Z hľadiska uplatňovania práva vysielateľa ako platenej televízie, je potrebné pripraviť  výklady príslušných predpisov, ktoré by určili kedy a za akých podmienok  sú ubytovacie zariadenia povinné vysporiadať si nároky platených televízií.

Výstup: Generálny manažér, v súčinnosti s právnym zástupcom, pripraví právny názor na situáciu pre prezídium a členov zväzu. Zväz hotelov a reštaurácií SR neodporúča svojim členom uzatvárať v súčasnosti predkladané dohody zo strany IFC Media.

28.11.2017- stretnutie s LITA - rokovanie  o podmienkach pre rok 2017

za ZHR SR: Tomáš Ondrčka, Marek Harbuľák, Ivan Petkov

Rokovanie zástupcov ZHR SR v zastúpení prezident Tomáš Ondrčka, generálny manažér Marek Harbuľák, právny zástupca Ivan Petkov s riaditeľkou LITA a ďalšími predstaviteľmi LITA sa konalo 28. novembra 2017.

Obsahom rokovania bolo individuálne riešenie podmienok pre členov zväzu hotelov a reštaurácií  za obdobie roka 2017. Pracovné stretnutie s LITA vyplynulo z našej výzvy na individuálne rokovanie, ktorú sme adresovali LITA už v júni 2017, v nadväznosti na odmietnutie návrhu tzv. one stop shopu. Tento návrh, ako sme už viackrát informovali, nespĺňal ani formálne zákonne požiadavky a vyhodnotili sme ho ako nevýhodný. Na stretnutí sme opakovane zdôraznili záujem zväzu o dosiahnutie dohody. Pripomenuli sme však aj dôvody a argumenty, pre ktoré považujeme sadzobník LITA za neprimeraný.

Výstup: Zväz predloží návrh LITA o podmienkach pre rok 2017, ku ktorému LITA má zaujať stanovisko. Zväz hotelov a reštaurácií SR odporúča členom dovtedy neuzatvárať dohody s LITA.

30.11.2017- Pracovná skupina k príprave novely Autorského zákona

za ZHR SR: Marek Harbuľák, Ivan Petkov

Pracovná skupina bola zvolaná generálnym riaditeľom SAAP pri Ministerstve kultúry  SR. Dôvodom je pripravovaná novela Autorského zákona, ktorá vyplynie z transpozície ES v roku 2018. Generálny riaditeľ sekcie zároveň informoval, že chce využiť tento priestor na úpravu ustanovení Autorského zákona , ktoré by odstránili nedostatky, vyplývajúce z aplikácie zákona. Predovšetkým množstvo sporov medzi  používateľmi a OKS, ale aj spory medzi OKS navzájom. Generálny manažér poukázal na nevyhnutnosť zavedenia takých nástrojov do AZ, ktoré by riešili AJ situáciu, ak nedôjde k dohode medzi OKS a používateľmi. Podporil to aj súčasným stavom - množstvom prebiehajúcich súdnych

sporov. Zároveň žiadal definovať profesijné organizácie, ktoré združujú používateľov ako oprávnené subjekty na riešenie situácií, kedy nedôjde k dohode medzi používateľmi a OKS.

Výstup: ZHR SR v spolupráci s právnym zástupcom definuje všetky požiadavky na zmeny do autorského zákona, ktoré budú vychádzať už z prezentovaných návrhov štátnemu tajomníkovi MK SR v lehote do polovice decembra.

2.12.2017- Mimoriadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady

za ZHR SR: Marek Harbuľák

Mimoriadne zasadnutie tripartity sa konalo na podnet zamestnávateľských zväzov. Dôvodom bolo predloženie poslaneckého návrhu skupiny poslancov strany SMER - SD týkajúceho sa zvýšenia mzdového zvýhodnenia (príplatkov) za nočnú prácu,  prácu počas štátnych sviatkov, soboty a nedele.

Republiková únia zamestnávateľov SR, ktorá je členom tripartity, pozvala na toto stretnutie zástupcov dotknutých sektorov a svojich členov (ZCR SR). Na zasadnutí tripartity prezentoval Marek Harbuľák dopady na odvetvie cestovného ruchu. V diskusii k dopadom na CR reagoval iba predseda vlády Robert  Fico, ktorý uviedol, že štát sa snaží podporovať CR aj finančnou podporou na lyžiarske zájazdy a školy v prírode. 

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady Ján  Richter, ale aj predseda vlády, deklarovali záujem komunikovať so zamestnávateľmi o konečnom nastavení návrhu, pričom zdôraznili, že čas je do začiatku februára, kedy bude uvedený návrh v druhom, resp. treťom čítaní.

Výstup: Generálny manažér zväzu v súčinnosti s členmi prezídia zväzu dopracuje ďalšie argumenty a bude iniciovať stretnutie s predkladateľmi návrhu.

Naše požiadavky v súvislosti s týmto návrhom sme medializovali tlačovou správou, ktorá bola publikovaná vo viacerých relevantných médiách. 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.