Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zľavy pre členov zväzu od SOZA aj v roku 2017!

Predstavitelia zväzu sa stretli so zástupcami SOZA na individuálnom rokovaní o podmienkach pre členov ZHR SR pre rok 2017. Stalo sa tak po dlhom čakaní na návrh one stop shopu zo strany OKS, ktorý bol ZHR SR vyhodnotený ako nevýhodný. 

Stretnutie sa uskutočnilo 10.8.2017 za účasti prezidenta zväzu Tomáša Ondrčku a právneho zástupcu zväzu JUDr. Ivana Petkova. Výsledkom rokovania bola dohoda, že aj pre rok 2017 bude uzatvorená Kolektívna licenčná zmluva pre oblasť verejného prenosu so zachovaním podmienok ako v predchádzajúcom roku. To znamená, zľava pre členov ZHR SR až do výšky 40% zo sadzobníka SOZA. Sekretariát zväzu v týchto dňoch rozposlal požiadavku na overenie alebo aktualizáciu informácií o prevádzkach a počte technických zariadení, aj výzvu na uzatvorenie príkaznej zmluvy v prípade, že takúto zmluvu nemajú členovia so zväzom uzatvorenú. 

Ďalšou témou stretnutia bolo prerokovanie požiadavky ZHR SR na zohľadňovanie obsadenosti pri výpočte autorskej odmeny. Táto legitímna požiadavka, potvrdená aj stanoviskom Ministerstva kultúry SR, je dlhodobou požiadavkou zväzu pri výpočte primeraných odmien. Výsledkom rokovania k tejto požiadavke je dohoda o vytvorení pracovnej skupiny tvorenej zástupcami zväzu a SOZA, ktorá prediskutuje všetky argumenty týkajúce sa zohľadnenia obsadenosti a jej dopad po zavedení tohto kritéria. Pracovná skupina by sa mala zísť už v priebehu septembra. Veríme, že už na Jesennom stretnutí hotelierov bude ZHR SR vedieť informovať o ďalšom vývoji a stave rokovania pre rok 2018.

V prípade potreby informácií alebo pomoci pri vyplňovaní, prosím kontaktujte sekretariát zväzu.

                                                                                                             

Marek Harbuľák

                                                                                                  generálny manažér

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.