Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR

Informácie zo stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR p. Ivanom Sečíkom

Stretnutie so štátnym tajomníkom sa konalo vo veci podnetu, ktorý podal Zväz hotelov a reštaurácií SR k neplneniu si zákonných povinností zo strany organizácií kolektívnej správy z dôvody absencie tzv. one stop shopu, teda možnosti uzatvoriť jednu licenčnú zmluvu ako aj absencie zákonom požadovaných kritérií určovania licenčných odmien vrátane kritéria obsadenosti ubytovacích zariadení v sadzobníkoch OKS. Na stretnutí zastupoval zväz jeho generálny manažér Marek Harbuľák a právny poradca zväzu Ivan Petkov.

Štátny tajomník ministerstva na stretnutí informoval, že ministerstvo kultúry na základe nášho podnetu začalo správne konanie voči organizáciám kolektívnej správy, pričom stanovilo termín pre OKS, do ktorého majú dospieť k dohode a splniť tým zákonnú povinnosť voči používateľom.  Marek Harbuľák vyjadril očakávanie, že v prípade dohody medzi OKS, návrh bude zohľadňovať aj kritéria obsadenosti, v zmysle stanoviska, ktoré vydalo MK SR takisto na žiadosť ZHR SR.

Na stretnutí sme predostreli aj požiadavku na zmeny v Autorskom zákone. Ivan Petkov- právny poradca zväzu, vysvetlil požiadavky na zmenu zákona vyplývajúce z nedostatočnej ochrany používateľov pri negociovaní o podmienkach licenčných zmlúv, ďalej možnosť podania žaloby aj zo strany profesijnej organizácie nie len samotného používateľa, ako aj úplné prehodnotenie spôsobu určovania výšky „zábezpeky“, ktorú sú používatelia povinný vkladať do úschovy v prípade podania žaloby ak nedošlo k dohode o výške licenčnej odmeny, kedy samo Ministerstvo kultúry pripustilo, že nie je zrejme správne určovať sumu podľa sadzobníka OKS, ktorý je vlastne používateľom rozporovaný. Okrem toho navrhujeme aby novela zákona vytvorila účinný mechanizmus, ktorý by v prípade, že nedôjde k dohode medzi OKS a používateľom (zastúpeným asociáciou), vytvoril priestor pre mediáciu, či rozhodcovskú inštitúciu, aby sa predchádzalo nákladným súdnym sporom.

Štátny tajomník ministerstva kultúry, p. Sečík, považuje tieto návrhy za objektívne a realizovateľné. Sekcia audiovízie a autorského práva bude v nasledujúcich mesiacoch tieto návrhy analyzovať tak aby pripravila základ, ktorý by mohla pracovná skupina zložená aj zo zástupcov ZHR SR spracovať na konkrétny návrh novely zákona.

Ministerstvo kultúry SR bude Zväz hotelov a reštaurácií SR bezprostredne informovať o výsledku správneho konania voči OKS. V prípade návrhu konkrétneho návrhu zo strany OKS, sekretariát pripraví porovnanie vyhodnotenie obsahu tohto návrhu a posúdime ho s navrhovanými výstupmi z analýzy KPMG. O výsledku Vás budeme bezprostredne informovať.

AKTUALIZOVANÉ!

Dňa 22.5.2017 bol sekretariátu zväzu doručený "Výzva na rokovanie vo veci zmluvy na rok 2017" spolu s návrhom Hromadnej licenčnej zmluvy a Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy. Tento návrh bude predmetom rokovania na zasadnutí Prezídia zväzu dňa 8.6.2017. O stanovisku zväzu k tomuto návrhu Vás budeme informovať.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.