Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovisko ZCR SR k pripravovanej stratégii

Stanovisko Zväzu cestovného ruchu SR k Stratégií rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.

Pozitívne hodnotíme počin Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovať Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 ako strategický dokument Vlády SR, ktorý sa venuje rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.  Zväz cestovného ruchu SR sa od začiatku jeho tvorby spolupodieľal na jeho formovaní , a to prostredníctvom podnetov, ktoré zozbieral z radov svojich členov, teda zástupcov subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu. Títo najlepšie vedia, kde ich tlačí topánka. Na základe týchto odborných názorov boli spracované podnety, ktoré si Sekcia cestovného ruchu MDVRR SR  osvojila a zapracovala do návrhu tohto dokumentu.  Jeho tvorbou štát deklaruje záujem o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, ktorý sa výrazne prepadol vplyvom krízy v roku 2009,  a ktorý nevyhnutne potrebuje podporu v jeho ďalšom rozvoji.

Tento strategický dokument definuje konkrétne kroky a úlohy , ako aj nositeľov týchto úloh, ktoré bude potrebné vykonať, aby boli dosiahnuté strategické ciele. Stratégia v svojich častiach definuje potrebu tvorby značky Slovenska ako destinácie cestovného ruchu, definuje aj potrebu vytvorenia jedného subjektu, ktorý bude zodpovedať za aktívnu prezentáciu Slovenska. Ako je známe doteraz bola nositeľom prezentácie Slovenska doma i v zahraničí Slovenská agentúra pre cestovný ruch, ktorej činnosť je financovaná aj zo zdrojov EÚ. Tieto zdroje sú plánované do konca roka 2013, to znamená, že je potrebné urýchlene zadefinovať spôsob financovania aktívnej propagácie Slovenska doma ako aj v zahraničí. Predpokladáme, že dnes, keď za jednotnú prezentáciu SR v zahraničí je zodpovedné Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR, bude súčinnosť dvoch rezortov znamenať prínos v propagácii SR.

Uvedená stratégia sa vo veľkej miere venuje zvýšeniu konkurencieschopnosti prostredníctvom zvyšovania kvality služieb v CR. Hlavný kľúč k zvýšeniu kvality vidí MDVRR SR vo vytvoreniu a zavedeniu Národného programu kvality do života. Súhlasíme s takýmto programom, avšak zavedenie takéhoto národného programu je časovo dlhodobá záležitosť, a výsledky spojené s touto aktivitou vo forme zvýšenia konkurencieschopnosti sa môžu prejaviť neskôr.

Zároveň však vidíme väčšiu potrebu v stimulácie cestovného ruchu na Slovensku, pretože ako nám štatistiky ukazujú, Slovensko zaostáva v porovnaní s okolitými krajinami vo viacerých oblastiach, a to aj napriek miernemu rastu, v posledných dvoch rokoch. Z pohľadu poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, boli prijaté viaceré opatrenia - investície do modernizácie, infraštruktúry, vzdelávania a školenia personálu a pod. Zároveň môžeme sledovať v období posledných rokov trend v znižovaní cien, ktoré sa bohužiaľ negatívnym spôsobom odrazili v schopnosti subjektov rozširovať a modernizovať služby, a v neposlednom rade vo finančnej kondícií týchto subjektov. Naše opatrenia sa ukazujú ako nedostatočné. Preto vítame celý rad ďalších opatrení v stratégii, ktoré by v prípade schválenia spojili viaceré rezorty a subjekty na spoločnej podpore našej branže.

S cieľom doplniť stratégiu o ďalšie účinné opatrenia využili sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania  výstupy z analýzy „Cestovný ruch na Slovensku- nástroj podpory hospodárstva“, ktorú vypracoval Inštitút hospodárskej politiky v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií SR, Bratislavskou hotelovou asociáciou a ďalšími subjektmi, a do  stratégie sme navrhli dve zásadné pripomienky. Prvou je návrh na zavedenie dovolenkových poukážok ako nástroja stimulácie dopytu v domácom cestovnom ruchu. Druhou je návrh na zníženie sadzby DPH pre ubytovacie a stravovacie služby, ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu na Slovensku. Zväz cestovného ruchu SR a jeho členovia si osvojili výstupy citovanej analýzy a vyjadrili jednoznačnú podporu k jej implementácií.

Prečo práve tieto dva podnety?  V stratégii nám chýba  stimulácia jednak dopytu a jednak subjektov, ktoré realizáciou týchto opatrení dokážu zvýšiť investície do  rozšírenia služieb, zvýšenia kvality poskytovaných služieb, a v neposlednom rade vo vytváraní nových pracovných miest. Ako je dobré známe služby tvoria ľudia, teda konkrétny zamestnanci, ktorí svojou prácou vytvárajú pridanú hodnotu ale aj garantujú kvalitu v službách. Navyše štatistika jednoznačne ukazuje, že jedno vytvorené pracovné miesto v primárnych službách cestovného ruchu generuje vytvorenie ďalších dvoch pracovných miest v na to naviazaných  ďalších odvetviach priemyslu.

Nástroje, ktoré navrhujeme doplniť do tejto stratégie, sa ukázali na príklade konkrétnych krajín ako overené a fungujúce. Preto sme presvedčení o tom, že tieto nástroje by mohli fungovať aj na Slovensku, a prispieť tak  k zvýšeniu celkovej konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku.

Sme pripravení rokovať a podložiť naše tvrdenia v týchto dvoch oblastiach aj konkrétnymi faktami. Zväz hotelov a reštaurácii SR ako jeden zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR vyššie uvedenú analýzu zaslal nášmu rezortnému ministerstvu  s výzvou na odbornú diskusiu  k výstupom z analýzy a v prípade ich akceptovania na ich zapracovanie do príslušnej legislatívy. Očakávame, že sa  naše rezortné ministerstvo bude týmito podnetmi ako aj analýzou zaoberať a zorganizuje stretnutie s odborníkmi z branže,  na ktorom chceme okrem iného definovať i ďalšie problémy našej branže a spôsoby ich odstránenia.

Mgr.Marek Harbuľák
Prezident ZCR SR

zcrsr-white-bg

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.