Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nekategorizované

Program - prezentácie na stiahnutie

20.10.2015 utorok

Cestovný ruch sa nenaštartuje sám. Úloha hotelierov v destinačnom manažmente. Európsky cestovný ruch rastie. Náš (pomaly) tiež. Ako z toho ťažiť a čo môžeme urobiť pre nárast?

Michaela Potočárová- OOCR Región Tirnavia,

Andrej Malachovský -UMB, Tomáš Gajdošík - UMB

Jakub Klimczak- STR Global

Michaela Potočárová Jakub Klimczak

Ako naštartovať biznis smartriešeniami: nájdite rovnováhu medzi priamym predajom a OTAs Gregor Halek- Availpro

gregor halek availpro-294x300
Plánovacie procesy online cestovania a zotrvačník digitálneho marketingu

Maroš Krkoška, Lada Chmelíková- Expedia Lodging Partner Services

Lada Chmelikova Maros Krkoska 2

Ako obsadiť pozície, o ktoré je na trhu práce záujem? Zn.: Hľadám kvalitný personál. Ako je to s kvalifikovanými zamestnancami, ich požiadavkami a našim odmeňovaním. Je riešením zamestnávanie cudzincov alebo výchova novej generácie zamestnancov?

Eva Gollvitzerová, Marek Janovjak- Hay Group

Tiago Viganó- Hotel Elizabeth

Eva gollvitzerova Marek Janovjak

Metro akadémia - pre všetkých ktorí chcú prekonať dnešok

Karol Preiner- METRO

Kvalitný zamestnanec potrebuje kvalitnú prípravu. Ako na to? Čo prinesie duálne vzdelávanie školám a zamestnávateľom a ako využiť zmeny v systéme odborného vzdelávania

Peter Fečík, Ladislav Kováč- RSOV, Michal Krolák- TMR , Ivana Havranová- Hotel Diplomat, Darina Siskovičová- HA Kežmarok, Katarína Uličná- HALM

 

21.10.2015 streda

Horúca téma- Ako vnímajú súčasné problémy a budúcnosť cestovného ruchu predstavitelia politických strán a kandidáti parlamentných volieb 2016? A aké riešenia ponúkajú?

Autorské odmeny- čaká nás (opäť) zmena poplatkov? Komu, koľko a za čo? Čo prinesie nový autorský zákon, a ako bude fungovať one stop shop?

9 priorít na podporu konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu

 

 

Vízia 2020

Zväz hotelov a reštaurácií SR- Vízia 2020

Zväz hotelov a reštaurácií SR je jedinou celoslovensky pôsobiacou organizáciou, ktorá zastrešuje hotely a reštaurácie, ich záujmy, zvyšuje ich profesionálnu prestíž, ovplyvňuje verejnú mienku a názory orgánov cestovného ruchu v štátnej a verejnej správe a samospráve.


Počas viac ako 20 rokov činnosti sa Zväz hotelov a reštaurácií SR stal akceptovaným subjektom pri tvorbe dôležitých opatrení v cestovnom ruchu a iných hospodárskych opatrení. Členovia orgánov zväzu, ale aj riadny členovia prostredníctvom zastúpenia v odborných a poradných skupinách vykonávali činnosti, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu a jeho smerovaniu v ďalších obdobiach. Zväz hotelov a reštaurácií SR stal pri zrode a fungovaní Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR.

Vízia

Zväz hotelov a reštaurácií SR je silná profesijná organizácia zapojená do medzinárodnej spolupráce. Je nositeľom trendov rozvoja branže. Svojimi aktivitami prispieva k rastu odbornosti manažmentu, čím ovplyvňuje rast konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu a formuje spoločenské uznanie všetkých profesií v hoteloch a v pohostinských zariadeniach. Podporuje rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a v pohostinských službách a taktiež zvyšovanie efektívnosti podnikateľských subjektov Slovenska.

Súčasná doba, ktorá je charakteristická globalizáciou v našom odvetví, množstvom technologických noviniek, vysokou konkurenciou na trhu a zvyšujúcou sa administratívnou a finančnou záťažou, si vyžaduje vysokú koncentráciu, úsilie, pružnosť v reagovaní na nové požiadavky zo strany spotrebiteľov, rýchlu reakciu na trendy a neustále vyhľadávanie zefektívňovania prevádzkových procesov s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu a rozvoj podnikov, ktoré podnikajú v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Činnosť Zväzu hotelov a reštaurácií SR by preto mala nadväzovať na hlavné úlohy a ciele definované vo svojich stanovách a programovom vyhlásení zväzu do roku 2017. Pre zabezpečenie dlhodobého rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a všetkých podnikateľov v tomto sektore je potrebné zabezpečiť dostatočné informácie o dianí v branži nielen doma, ale aj v susedných krajinách a krajinách EÚ. Významným prvkom v nasledujúcich rokoch bude zabezpečenie konkurencieschopnosti krajiny a jej ponuky na trhu cestovného ruchu.

Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na globálnom trhu, trvalého rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, jeho stability a rozvoja podnikov cestovného ruchu, Zväz hotelov a reštaurácií SR definuje svoje ciele na obdobie rokov 2014 až 2020 nasledovne:

I. Posilňovanie postavenia zväzu ako vedúcej profesijnej organizácie zastrešujúcej podnikateľské subjekty v  ubytovacích a pohostinských službách, aktívne pôsobiacej nielen na Slovensku, ale aj v prostredí EÚ.

V nasledujúcich obdobiach je potrebné pokračovať v rozširovaní členskej základne v radoch zariadení hotelového typu, súkromného ubytovania a hlavne v oblasti pohostinských zariadení. Cieľom je združovať min. 20% z celkového počtu hotelov a penziónov na Slovensku. Pre presadzovanie záujmov Zväzu hotelov a reštaurácií SR je nevyhnutné aktívne pôsobiť v mienkotvorných subjektoch združujúcich podnikateľov a branžu (Zväz cestovného ruchu SR, Republiková únia zamestnávateľov SR), inštitúcií zabezpečujúcich propagáciu Slovenska doma a v zahraničí (Slovenská agentúra pre cestovných ruch) a poradných orgánov rezortného ministerstva.

S  rastúcim významom centrálnych orgánov EÚ, ktorých členom je i Slovensko, sa vytvára čoraz väčší tlak v podobe prijímania centrálnych opatrení pre podnikanie. Preto bude nevyhnutná aktívna účasť zväzu v európskom združení HOTREC, ktoré lobuje za záujmy ubytovacích a pohostinských služieb. Zároveň bude nevyhnutné aktívne a pružne využívať skúsenosti a informácie, ktoré členstvo v HOTREC-u ponúka, pri tvorbe podmienok na podnikanie na Slovensku. Zväz musí aktívne pracovať nielen so zákonodarnými orgánmi a jej členmi na Slovensku, ale musí aktívne vytvárať vzťahy so zástupcami Slovenska v orgánoch a inštitúciách EÚ.

II. Zabezpečenie ďalších zdrojov pre financovanie aktivít a činnosti zväzu, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti podnikania jeho členov.

Odvetvie cestovného ruchu je charakteristické vysokým počtom malých podnikov a mikropodnikov. Práve tieto podniky často nemajú prostriedky na zabezpečenie činnosti, ktoré priamo zabezpečia ich vyššiu viditeľnosť a konkurencieschopnosť. Preto je nevyhnutné, aby Zväz hotelov a reštaurácií SR vedel priamo alebo prostredníctvom spolupracujúcich organizácií pôsobiť na vytvorenie podmienok a zabezpečiť také služby pre malé podniky a mikropodniky, ktoré povedú k odstráneniu týchto slabých stránok.

Do týchto činností je potrebné zapojiť dodávateľské a servisné organizácie. V rámci programového obdobia na obdobie rokov 2014 – 2020 a v súčinnosti s úlohami definovanými v Stratégií rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 hľadať možnosti aktívneho čerpania z nástrojov financovaných EÚ. Zväz hotelov a reštaurácií SR bude vytvárať príležitosti pre zabezpečenie vzdelávacích aktivít a poradenstva pre svojich členov.

Neustály nárast finančných nákladov vyplývajúcich z čoraz väčšej administratívnej záťaže a vysokej konkurencie na globálnom trhu vytvárajú tlak aj na výšku členských poplatkov. Napriek neustálemu rozširovaniu členskej základne je potrebné hľadať ďalšie zdroje financovania  aktivít, projektov a servisu pre členov zväzu.

III. Aktívne zapájať do činnosti zväzu a jeho členov ďalšie subjekty pôsobiace priamo, ale aj nepriamo v odvetví cestovného ruchu s cieľom zvyšovania kvality činnosti zväzu a jeho prestíže.

V procese tvorby a pripomienkovania legislatívnych opatrení je potrebné hľadať spoločné prieniky a záujmy iných záujmových, profesijných a zamestnávateľských zväzov a spoločnými aktivitami presadzovať záujmy cestovného ruchu.

V nasledujúcich rokoch je nevyhnutné aktívne využívať sociálne siete a iné prostriedky internetu s cieľom pôsobenia a formovania názorov širokej laickej a odbornej verejnosti na problematiku cestovného ruchu.
Problematika trhu práce - vysoká nezamestnanosť, nízka uplatniteľnosť absolventov, znevýhodnené skupiny - vytvárajú priestor pre Zväz hotelov a reštaurácií SR na aktívne zapojenie sa do procesov, ktoré povedú k zníženiu týchto negatívnych dopadov na trhu práce. Zväz sa preto musí angažovať v procese zavádzania duálneho vzdelávania do praxe, vytvárať podmienky a aktívne zapájať zamestnávateľov do prípravy absolventov v procese prípravy na stredných odborných školách, ale aj vysokom školstve.

Okrem zamestnávateľov je potrebné využiť a zapojiť dodávateľov a spolupracujúce organizácie do aktivít, ktoré budú smerovať k zvýšeniu záujmu a prestíže jednotlivých profesií v odvetví cestovného ruchu.
Cieľom je zapojiť do spolupráce so zväzom a jeho členmi najvýznamnejších dodávateľov v HORECA segmente.

IV. Rozvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku. Navrhovať a presadzovať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže a podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia podnikov pôsobiacich v ubytovacích a pohostinských službách.

Je potrebné využívať všetky zdroje informácií a skúsenosti z branže v krajinách EÚ a s využitím ďalších zdrojov, či už z prostriedkov EÚ alebo iných, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie zamestnancov, rast kvality služieb a zabezpečenie marketingovej podpory pre produkty cestovného ruchu.

V tejto oblasti je potrebné aktívne spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, ako nositeľom prezentácie a propagácie Slovenska v zahraničí, ďalšími inštitúciami zabezpečujúcimi prílev zahraničného kapitálu, ale aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti, ktoré sa pomaly ale isto stáva tvorcom značky Slovenska.

Aktívnou komunikáciou a spoluprácou s destinačnými organizáciami upozorňovať na uspokojovanie oprávnených záujmov našich členov, usmerňovať a aktívne pôsobiť na tvorbu produktov a ich prezentáciu na domácom a globálnom trhu.

Mikro, malé a stredné podniky tvoria viac ako 90% všetkých podnikov v ubytovacích a stravovacích službách. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na trhu ponuky je nevyhnutné presadzovať politiku znižovania administratívnej záťaže a zlepšenia podnikateľského prostredia. Pri navrhovaní riešení je potrebné využívať príklady členov združených v HOTRECu. V nadväznosti na prijatú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 presadzovať plnenie úloh definovaných v časti 2. tohto strategického dokumentu, ktoré sú zamerané na podporu dopytu a ponuky. Pri presadzovaní ďalších úloh stratégie bude Zväz hotelov a reštaurácií SR dbať na to, aby sa tieto úlohy nevytvárali zbytočnú administratívnu ani finančnú záťaž pre podnikateľov.


Znenie Vízie schválilo predstavenstvo ZHR SR na svojom 8. zasadnutí 11.12.2014.

Hotel Menhard****

recepciaNovootvorený moderný hotel Menhard*** situovaný v centre obce Vrbov, v blízkosti termálneho kúpaliska
a na dosah od množstva kultúrnych, historických pamiatok a prírodných rezervácií.

Naše izby ponúkajú krásny výhľad na námestie obce a jeho dominantu – kostol sv. Serváca s renesančnou zvonicou. Resp. izby situované opačným smerom ponúkajú slnečnú stranu, s výhľadom do dvora hotelového komplexu a čiastočne na Vysoké Tatry.

dsc 0146Hotel Menhard *** vznikol citlivou rekonštrukciou budovy potravín a pohostinstva v historickej pamiatkovej zóne. Vstúpte a odhaľte očarujúci moderný interiér s nádychom histórie prinášajúcim všetkým našim návštevníkom jedinečnú atmosféru spojenia histórie s luxusom dnešnej doby. Napriek svojej polohe v srdci obce Vrbov je ľahko dostupný aj autom zo všetkých hlavných smerov a parkovanie je zabezpečené vo dvore hotela.

 
 
Hotel Menhard ***
059 72 Vrbov 196
Tel./Fax: +421 52 44 686 74
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">
 

dsc 0209 w6to13jr dsc 0167 dsc 0420

 

Ponuka pre vystavovateľov na JeSH2014

Tradičné stretnutia hotelierov prinášajú pre spoločnosti pôsobiace v segmente HoReCa možnosť prezentovať svoje produkty a služby na jednom mieste viac ako dvom stovkám účastníkov. 

Cieľová skupina:

  • zástupcovia vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii
  • dodávatelia
  • majiteľia firiem
  • záujemcovia o tento segment

Prezentácia v priľahlých priestoroch kongresovej sály je vhodná na osobné predstavenie produktov a služieb spoločnosti účastníkom konferencie. V cene je zahrnutý stolík s rozmermi minimálne 110x60 cm (1 stolík, 2 stoličky, elektrická prípojka, vstup na odborný program, stravovanie a občerstvenie počas stretnutia)

NA KONFERENCIU UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ. Tešíme sa na Vás na Jarnom stretnutí hotelierov 2015. 

 

HRC konf jesen 2014 web 1200x200 2709

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.