Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Banskobystrické memorandum ZHR SR o cestovnom ruchu na Slovensku

image1300dpiÚčastníci stretnutia vyjadrujú vážne znepokojenie v súvislosti s nedostatočným rozvojom cestovného ruchu na Slovensku od roku 1990. Predovšetkým  v  porovnaní so susednými konkurenčnými krajinami, ktoré dosiahli v rozvoji cestovného ruchu významné úspechy na európskom aj medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Dnes tak už z pohľadu premrhaných príležitostí môžeme hovoriť o priamych aj nepriamych škodách v súvislosti s ich vplyvom na ekonomiku Slovenska.

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky preto vyzýva Vládu Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby začali venovať cestovnému ruchu a možnostiam jeho rozvoja náležitú pozornosť. Aby uznali jeho miesto v ekonomike Slovenska na základe osvedčených modelov fungovania systému cestovného ruchu v krajinách, ako je napríklad Rakúsko.

Podpora cestovného ruchu nie je žiadny štátny protekcionizmus. Je to štandardný nástroj hospodárskej politiky a politiky cestovného ruchu k dosiahnutiu  čo  najväčšieho možného úžitku prostredníctvom zhodnotenia preinvestovaných verejných statkov a súkromných zdrojov. Týmto nástrojom je možné vyvolať ďalšie investície, podporiť zamestnanosť a rozvoj regiónov.

Slovensko je krajina chudobná na suroviny, ale má obrovský prírodný, kultúrny a historický potenciál pre turizmus. Napriek tomu, že každá vláda si je vedomá vysokej nezamestnanosti a neprípustných rozdielov medzi regiónmi, politiku cestovného ruchu predstavitelia vlád trvale zanedbávajú. Ukazovatele rozvoja cestovného ruchu  - jeho vplyv na bilanciu štátneho rozpočtu alebo počet prenocovaní hostí - predstavujú v porovnaní s konkurenciou len zlomok hodnôt. Jedno  pracovné miesto v službách cestovného ruchu sa vytvorí  s  výrazne nižšími investíciami ako v iných odvetviach. Najmä v chudobných regiónoch s nízkou intenzitou priemyselnej výroby a extenzívnym pôdohospodárstvom;  tam sa dá  nová pracovná sila rýchlo mobilizovať, zaškoliť a zamestnať. Cestovný ruch  účinne prispieva k tvorbe HDP, k napĺňaniu obecných i regionálnych pokladníc samosprávy, pričom viac vyprodukuje ako spotrebuje.

Rozvoj cestovného ruchu prirodzeným spôsobom umožňuje lepšie zhodnotenie investícií, ktoré vláda vynakladá na veľké  infraštruktúrne projekty (napr. diaľnice). Domáca spotreba, ktorú rozvoj cestovného ruchu vyvoláva, je krytá tvorbou reálnych hodnôt vyprodukovaných domácimi aj zahraničnými návštevníkmi.

Odmietame spochybňovanie princípov rozvoja a politiky cestovného ruchu na základe ustálených zvyklostí. Cestovný ruch bez efektívnej politiky v praxi, bez reálneho presadzovania tejto politiky, síce dosahuje rozvoj, ale neporovnateľne menší ako sú jeho možnosti.

Žiadame preto, aby kompetentné orgány:

 1. Výrazne posilnili činnosť Sekcie cestovného ruchu na MDVRR SR a poverili ju koncepčnými úlohami v rozvoji cestovného ruchu na základe ustálených modelov fungovania cestovného ruchu v európskych štátoch – ide o minimálny štandard fungovania riadenia cestovného ruchu
 2. Vytvorili Radu vlády pre cestovný ruch alebo Vládny výbor pre cestovný ruch ako orgán vlády s rozšírenými kompetenciami
 3. Prijali ďalšie opatrenia na podporu destinačného manažmentu jednotlivých krajoch Slovenska a podporovali prijatie legislatívnych opatrení umožňujúcich a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v obciach, mestách a krajoch
 4. Zlepšili financovanie štátneho marketingu cestovného ruchu Slovenska a zvýšili jeho efektívnosť prostredníctvom SACR na úroveň porovnateľnú s konkurenciou
 5. Dôsledne uplatňovali nový zákon o podpore cestovného ruchu a využívali poznatky zo satelitného účtu cestovného ruchu poukazujúce na jeho rastúci vplyv na HDP.

Prostredníctvom premysleného a koncepčného uplatňovania týchto opatrení je na Slovensku možné za 5 – 10 rokov výrazne prispieť k:

 • poklesu nezamestnanosti a k rozvoju podnikania
 • vyrovnaniu rozdielov medzi regiónmi
 • zlepšeniu príjmovej situácie obyvateľstva
 • zvýšeniu tvorby hodnôt a HDP
 • zvýšeniu výkonnosti cestovného ruchu z hľadiska salda cestovného ruchu, počtu prenocovaní a pod.
 • zvýšeniu výkonov v poľnohospodárstve zvýšením konzumácie domácich potravín
 • efektívnemu zhodnoteniu zdrojov vynakladaných na veľké infraštruktúrne projekty (napr. diaľnice) ich využitím v prospech  rozvoja cestovného ruchu
 • lepšiemu postaveniu krajiny na medzinárodnom trhu a kvalitnejšej propagácii Slovenska ako turistickej destinácie.

Členovia ZHR SR sú presvedčení, že uvedené námety majú zásadný strategický charakter. Významne prispejú k posilneniu rozvoja cestovného ruchu, ale predovšetkým ekonomiky Slovenska na trvalo udržateľnom princípe.

Jarné stretnutie hotelierov

Banská Bystrica, 6. 6. 2012

 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.